Osmanlıca kelimenin anlamını sorgulama sayfası

Devlet Dâvalarını İntaç Eden Avukat

Vesaireye Verilecek Ücreti Vekâlet

Hakkında Kanun

 

Kanun No: 1389

Kabul Tarihi : 2 Şubat 1929

 

MADDE — 1. Devlet lehine intaç edilen dâvalardan dolayı hükme rapt ve tahsil olunan vekâlet ücretleri Muvazenei Umumiyeye dâhil vekâletler ve umumi müdüriyetlerce hizmeti mesbuk olanlara aşağıdaki cetvel mucibince tevzi ve bütçelerdeki mahkeme harçları tertibinden tesviye olunur.

Yüzde yetmiş: Maaş veya ücretli avukat ve dâva vekillerine ve Hazine avukat ve dâvavekili olmıyan yerlerde dâva deruhte eden Kaza malmüdürlerine.

Yüzde otuz: Muhakemat müdürleri ve hukuk müşavirleriyle takibi icra memurlarına.

MADDE — 2. Birinci madde mucibince yapılacak tevziatın şerait ve miktarları İcra Vekilleri Heyetince tanzim kılınacak bir talimatname ile tâyin olunur.

MADDE — 3. Devlet dâvalarını intaç eden avukat veya dâvavekillerine verilecek ücreti vekâlet hakkındaki 28 Mayıs 1928 tarih ve 1333 numaralı kanun mülgadır.

MADDE — 4. Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

MADDE — 5. Bu Kanunun ahkâmını icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

Kanun lahiyasının tevdii tarihi : 1 Teşrinisani 1928

Müzakere Tarihi : 28 Kanunisani 1928, 2 Şubat 1929