AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ [1]

1959

Avukatlık ücret tarifesinin tatbik şekline dair umumî hükümler

Madde 1 — 3499 sayılı Avukatlık Kanununun 6 ncı babının 2 nci faslı hükümleri gereğince vekil ile müvekkil arasında ücret mukavelesi yapılmamış olan ve avukatlık ücretinin kanunen hasma tahmili icabeden hallerde aşağıdaki hükümler dairesinde 1, 2 ve 3 sayılı tarifeler tatbik olunur.

Madde 2 — Tarife gereğince alman ücret kesin hüküm istihsal olununcaya kadar vaki muamelelere tekabül eder.

Temyiz Mahkemesindeki müdafaa ve icra takibi ayrıca ücrete tâbidir.

Madde 3 — Bir tarifede asgarî azamî hadleri gösterilen ücretler, avukatın vazifesini ifada gösterdiği gayret, işin ehemmiyet ve devam müddeti gözönüne alınarak serbestçe takdir olunur.

Madde 4 — Aynı iş için aynı mukavele ile birden fazla vekil tâyin edilmesi halinde takdir olunacak ücretin ne suretle taksim edileceği her avukatın o iş hakkında sevkeden mesaisi nazara alınarak tâyin olunur.

Madde 5 — Müvekkil, vekilinin yazılı muvafakati olmaksızın ayrı ayrı mukavelelerle müteaddit kimseleri vekil tâyin ederse her vekil tarifede yazılı ücretin tamamını alır.

Hangi safhasında olursa olsun davanın takibini deruhte eden avukat takdir edilecek ücretin tamamını alır. Davaya müteferri lâyiha tanzimi ve diğer muameleler için ücret istenemez. Davaya başlandıktan sonra işin deruhte edilmesi halinde avukatın bu iş için müvekkilinden peşin aldığı ücret takdir olunacak ücrete mahsup edilir,

Madde 6 — Bir avukatın aynı davada birden ziyade şahıslara vekâlet etmesi halinde vekâlet ücreti müvekkillilerine mahkûminbihteki hisseleri nisbetinde ve müteselsilen mes'ul bulunan birden ziyade şahıslar aleyhine ikame olunan davanın reddi halinde, vekâlet ücreti müvekkiller lehine mütesaviyen hükmolunur.

Madde 7 — Aynı avukat tarafından mahkemede bir davanın takibi sırasında mütekabil bir dava ikame edildiği veya diğer bir davanın dava ile birleştirilerek rüyetine devam olunduğu takdirde her davadan ayrı ücret alınır.

Madde 8 — İhtilâf; feragat, kabul, sulh, zaman aşımı ve husumet sebepleriyle delillerin tetkikine başlanmadan Önce bertaraf edilirse avukat, bu tarifede yazılı ücretin yarısını, delillerin tetkiki sırasında bertaraf edilirse dörtte üçünü ve delillerin tetkiki bittikten sonra bertaraf edilirse tamamını alır.

Madde 9 — Davanın açıldığı yer mahkemesinden vazifesizlik, selâhiyetsizlik veya nakil sebebiyle başka bir mahkemede bakılması halinde, dava delillerin tetkikine başlanmadan evvel red veya nakledilmiş ise vekâlet ücretinin yarısı, delillerin tetkikine başlandıktan sonra red veya nakledilmişse dörtte üçü ve delillerin tetkiki bittikten sonra red veya nakledilmişse tamamı alınır.

Davanın ikamesinden sonra mevzuatta vaki olacak değişiklik sebebiyle verilecek vazifesizlik ve selâhiyetsizlik kararında hasma vekâlet ücreti tahmil olunamaz.

Madde 10 — Manevi tazminat davalarında vekâlet ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden 3 sayılı tarifeye göre tayin edilir. Davanın kısmen reddi halinde reddedilen miktardan dolayı hasım lehine vekâlet ücreti verilmez. Bu davaların tamamen reddi halinde vekâlet ücreti iki sayılı tarife mucibince takdir olunur.

Madde 11 — Nafaka ve tahliye dava ve takipleri için iki sayılı tarife gereğince vekâlet ücreti tâyin olunur.

Madde 12 — İcra iflâs daireleri nezdinde yapılan hukuki yardımlara taallûk eden ücretler, takip neticesi alınıncaya kadar yapılan bilumum muamelelere tekabül eder.

Murafaa halinde, avukata tarife mucibince ayrı ücret takdir edilir.

Madde 13 — Mevzuu para olmayan veya para ile değerlendirilmesi mümkün Bulunmayan icra takiplerinde maktu tarife tatbik olunur.

Mevzuu para olan veya para ile değerlendirilmesi mümkün bulunan icra takiplerinde 3 sayılı tarife mucibince hesaplanacak miktarın yarısı vekâlet ücreti olarak verilir. Borçlu itiraz müddeti içinde borcu öder veya takip ilâma müstenit bulunursa 2 nci fıkraya tevfikan tesbit edilecek miktarın yarısı verilir.

Madde 14 — Deruhte ettiği iş için yolculuğa çıkmak mecburiyetinde kalan avukat, yol masrafı olarak uçak, tren ve vapur (1. mevki yemeksiz) bilet bedelini ve tarifesi gayri muayyen vasıtalarla seyahat halinde ise normal hakiki masrafını ve tazminat olarak da iş merkezinden ayrı kaldığı beher gün için 30 lira alır.

Bu masraflar haksız çıkan tarafa yükletilemez.

Madde 15 — Her avukat yaptığı masrafların müfredatını gösterir bir listeyi müvekkiline vermeğe ve aldığı masraf ve vekâlet ücreti karşılığında makbuz itasına mecburdur.

Madde 16 — Bu tarife, hakem huzurunda yapılan her nevi hukukî yardımlarda da tatbik olunur.

Madde 17 — Bu tarife dava vekilleri ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 61 inci maddesi mucibince vekâlet deruhte eden kimseler hakkında da aynen uygulanır.

Madde 18 — 1, 2, 3 sayılı tarifelerde yazılı olmayan her türlü hukukî yardımlar için, işin mahiyeti nazara alınarak tarifelerdeki emsali işlere göre ücret takdir edilir.

Madde 19 — Bu tarife 1. Şubat. 1959 tarihinden itibaren muteber olmak üzere tasdik olunur.31.12.1958

Adliye Vekili

Esat BUDAKOĞLU

 

BİR SAYILI TARİFE

Dava ve takip dışında sözlü ve yazılı hukukî yardım ücretleri

   

Lira

1-

Büroda sözlü istişare

70 — 210
2-

Büro haricinde sözlü istişare

80 — 240
3-

Yazılı istişare

100 — 300
4-

ihbarname, ihtarname, protesto tanzimi

50 — 150
5-

Mukavelename, talimatname, nizamname,  vasiyetname, tesis senedi ve bunlara benzer vesikaların tanzimi

200 — 600
6-

İstida, dava arzuhali ve layiha tanzimi

50 — 150
 

İKİ SAYILI TARİFE

Kazaî mercilerle İcra ve İflâs Dairelerinde yapılan hukukî yardımların maktu ücretleri

 

 

Lira

1-

İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delil tesbiti ve tehiri icra için

50 — 150

 

Bunların duruşmalı olması halinde

100 — 300

2-

İcra dairelerinde yapılan ve kıymetleri gayri muayyen olan takipler için

75 — 225

3-

İzalei şüyu ve taksim davaları için

200 — 600

4-

İzalei şüyu satış memurluğunca yapılacak muamelelerin takibi için

150 — 450

5-

Sulh mahkemelerinde takip olunan davalar için

100 — 300

6-

İcra tetkik mercilerinde takip olunan işler için

100 — 300

7-

İcra tetkik mercilerinde takip olunan dava ve murafaalı işler için

150 — 450

8-

Asliye Mahkemelerinde takip olunandavalar için

200 — 600

9-

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip olunan davalar için

300 — 900

10-

Askerî mahkemelerde takip olunan davalar için

250 — 750

11-

Devlet şûrasında takip olunan davalar için

200 — 600

12-

Temyiz mahkemesiyle Devlet Şûrasında yapılacak murafaalar için

200 — 600

13-

Alâkalının memuriyet sıfatı itibariyle Temyiz Mahkemesinde rüyet olunan davalar için

400 —1200

14-

Yüce Divanda rüyet olunan davalar için

500 —1500

ÜÇ SAYILI TARİFE

Kazai mercilerle İcra ve İflâs Dairelerinde yapılan ve mevzuu para

olan veya para ile değerlendirilmesi   mümkün   bulunan   bilcümle

hukuki yardımların nisbî ücretleri

10000 Liraya kadar 

%10

50000 Liraya kadar 

 

1 — 10000 lira için   

%10

10000 — 50000 lira için   

%6

100000 Liraya kadar

 

1 — 10000 lira için

%10

10000 — 50000 lira için  

%6

50000 — 100000 lira için  

%4

100000 Liradan yukarı

 

1 — 10000 lira için

%10

10000 — 50000 lira için  

%6

50000 — 100000 lira için  

%4

100000 liradan yukarısı için  

%2

   

[1] Danıştay 8. Dairesinin 6 Mart 1961 günlü ve 1960/2039 — 1156 sayılı kararıyla iptal edildi.