inisiyatif.net bilgiweb uygulama avukatın tarihi kültür hukuk müzesi

 

ADLİ YARDIM

Genel Açıklama

Adli Yardım Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

A.İ.H.M.

Bilgi ve Belgeler

Karar Bul (Anadolu Ü.)

Karar Bul (HUDOC db)

Kararlar

ARAŞTIRMALAR

Meslek Sorunları

AVRUPA BİRLİĞİ

Dokümanlar

Görüşler/Çalışmalar

AVUKATLIK ÜCRETİ

Asgari Ücret Tarifesi

Kademeli Av.Üc. Hesabı

Ücret Tarifeleri (tarihte)

Sözleşme Örnekleri

BİLİRKİŞİLİK

Görüşler/Çalışmalar

Mevzuat

Nasıl Bulurum?

Bağlantılar

FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

Çalışmalar/Bağlantılar

Fikri Mülkiyet Sitesi

Karar/İçtihat

Kuruluşlar

Mevzuat/Sözleşme

Tarihte FSH

İCRA / DİLEKÇE ÖRNEK

İcra Belge Örnekleri

Dilekçe/Form (Vergi)

Dilekçe Örnekleri

İÇTİHAT/KARAR

A.İ.H.M.

Yüksek Mahkemeler

Mahkemeler

Kurumlar/Kurullar

MESLEKTE HATA

Meslekte Hata Nedir?

Tıp Mesleğinde hata

MEVZUAT

Anayasalarımız

Yabancı Anayasalar

Mevzuat Bilgi Sistemi
Avukatlık Mevzuatı
Resmi Gazetede Avukat

T.C. Resmi Gazete
Alomaliye

Gümrük Mevzuatı

Sitemizde Mevzuat

Son Mali Mevzuat

MUHASEBE İŞLERİ

Beyanname Program
SSK Bordro Program

Gelirler Gnl. Md.lüğü

alomaliye.com

ymm.net

MÜDAFİİ TAYİNİ

CMUK Hizmeti Nedir?

Bağlantılar/Mevzuat

SÖZLEŞMELER

Belgeler/Çalışmalar

Türleri/Örnekleri

Uluslararası Sözleşme

ŞİKAYET/DİSİPLİN

Şikayet

Disiplin

Kararlar

UZLAŞTIRMA

Genel Bilgi

Çalışmalar/Kaynaklar

Criminal Mediation

Mediation Training

VERGİ DAVALARI

Türk Vergi Rehberi

Vergi Portalı

 

 

 

 

Son güncelleme: 24.01.2011

MAHKEME KARARLARI

İdare Mahkemeleri

T.C. Danıştay 8. Dairesinin 2005/5546 E. 2007/711 sayılı kararı

Baroya giriş keseneği hakkında

T.C. Danıştay 10. Dairesinin 2005/5845 E. 2008/3450 sayılı kararı

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği’nin 22’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Kollukta bulunan soruşturma dosyası için yetkili Cumhuriyet savcısının yazılı emri gerekir” ibaresinin İPTAL kararı

T.C. Danıştay 8. Dairesinin 2006/76 E. 2006/4876 sayılı kararı

Türkiye Barolar Birliği'nin 2006 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nde, bir avukat yanında çalışan avukatın aylık ücretini en az 1000 YTL olarak belirlemesi üzerine Adalet Bakanlığı ve bir avukat tarafından açılan ve   önce  yürütmenin durdurulması kararı verdiği davada; "Bir avukat ve yanında çalışan avukat arasında, iş akdinden doğan çalıştıran-yanında çalışan ilişkisi, bir başka deyişle istihdam ilişkisi bulunmaktadır. Çalışan ve çalıştıran avukat arasındaki vekalet, avukatlık asgari ücret tarifesindeki hukuki yardım ve vekalet sözleşmesi kapsamında bulunmamaktadır." gerekçesi ile   tarifenin bu hükmünü iptal kararı. 

T.C. Danıştay 4. Dairesinin 2006/1878 E. sayılı dosyasından YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı

Danıştay Dördüncü Dairesinin 20.06.2006 günlü ve E:2006/2026 sayılı kararıyla, 23.02.2006 gün ve 26089 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 356 sıra nolu Vergi Usul kanunu Genel Tebliğinin iptali istenen "B-İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi" bölümü hakkında yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. 

Ankara 7. İdare Mahkemesinin 15.02.2006 gün, 2005/2238 E dosyasında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı

Açıklanan nedenlerle açıkça hukuka aykırı bulunan ve uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararlara sebep olacağı anlaşılan 10 yılını doldurmuş su sayaçlarının zorunlu olarak ön ödemeli elektronik kartlı sayaçla değiştirilmesine ve buna bağlı olarak 200 YTL sayaç, 100 YTL montaj bedeli istenilmesine ilişkin tüm işlem, karar ve uygulamaların 2577 sayılı Yasanın 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar yürütülmesinin durdurulmasına 7 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere 15.2.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İzmir 3. İdare Mahkemesinin 30.11.2005 gün, 2005/1516 E dosyasında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı

... kayıtlı 5028 Avukatın bulunduğu bildirilen İzmir Barosunun üye hacmi gözetilmeden belirlenen bir toplantı salonunda 1627 avukat tarafından imzalanmış hazirun cetvelindeki her bir avukatın Genel Kurula katılıp oy kullanma hakkı ve görevi olduğu halde salonun fiziki şartları nedeniyle sadece 385 kişinin katılabildiği oylamada dışarıda kalan çoğunluğun yok sayıldığı, salona giremeyen avukatların imzalı tutanağına karşın ve önergeler üzerine oylama ve sayım yapılamadan sadece salonda bulunan bir kısım üyenin divanı seçilmiş kabul etmeleri şeklinde oluşan divan başkanlığının oluşum biçimi yukarda alıntısı yapılan mevzuat hükümlerine aykırı bulunduğu, dolayısıyla usulüne uygun olarak teşekkül ettirilmeyen Divan Başkanlığınca alınan erteleme kararında da hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İzmir 4. İdare Mahkemesinin 20.10.2004 gün, 2005/571 E dosyasında YÜRÜTMENİN DURDURULMASI kararı

... şeklinde görüşme konusu belirtilmek suretiyle Baro Genel Kurulunun olağanüstü toplanması istemiyle yaptıkları başvurunun, istem konusunun Baro Genel Kurulunun görev alanına girmediği gerekçesiyle reddine ilişkin Baro Başkanlığı işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, yasanın anılan amir hükmü karşısında, temelde Baro Yönetim Kurulunun bir kararının genel kurulda görüşülmesini amaçlayan ve yasada yazılı başvuru çoğunluğunu da taşımadığı ileri sürülmeyen talep doğrultusunda Baro Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılması gerekirken aksi yöndeki dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

Ankara 10. İdare Mahkemesinin 20.10.2004 gün, 2004/294 E ve 2004/1889 K. sayılı kararı

Dava konusu olayda, ilgili soruşturma dosyasının ve eki savunma ve olaya tanık olan kişilerin1 ifadelerinin incelenmesinden, davacı avukatın duruşma sırasındaki tavırlarının meslek kurallarına aykırı olduğu kanaatinin oluşmadığı, davacının olayın oluş ve gelişimi sırasında sesini yükseltmekle birlikte duruşma yargıcına incitici ve saygısız şekilde hitap etmediği, olayların bu şekilde gelişimine duruşma yargıcının da katkısı olduğu hususunun sanık ifadeleriyle ortaya konulmasına karşın soruşturmacı Antalya Barosu Disiplin Kurulu yapılan itirazı inceleyen Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulunun bu hususu dikkate almadığı, dolayısıyla davacının Avukatlık Kurallarına aykırı bir hareketi olmadığı anlaşıldığından, bu nedenlerle kınama cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamıştır.

Ankara 9. İdare Mahkemesinin 30.09.2004 gün, 2003/1246 E ve 2004/1317 K. sayılı kararı

TBB Adli Yardım Yönetmeliği hükümleri uyarınca avukat olarak görevlendirilen davacıya atandığı görevle ilgili vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısım 2. Bölümü 10. bendinden ödenemeyeceği yolundaki 9.7.2003 tarih ve 29/51 sayılı Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararının iptali.

Ankara 3. İdare Mahkemesinin 11.06.2004 gün, 2003/11192 E ve 2004/978 K. sayılı kararı

Adaletin tam tecellisi olarak önem ve öncelik kazanan Manevi tazminatın sadece kişinin şeref ve haysiyeti gibi manevi değerlerin değil, yaşam, beden tümlüğü, sağlık gibi kişilik haklarına dahil olan bedensel değerlerin ihlali halinde de ilgilinin duyduğu elem ve üzüntünün kısmen giderilmesini sağlayan manevi bir tatmin araç olduğu dikkate alındığında demokratik hukuk devletinin işlemesinde, yargılama ve hak arama özgürlüğünün sağlanmasında emeği geçen avukat davacının vatandaşlar önünde üst aramasına maruz kalmasının meslek onurunu zedelediği bir gerçek olup meydana gelen üzüntüsünün karşılanabilmesi maksadıyla uygun ve haksız zenginleşmeye yol açmayacak miktarda ve günün ekonomik koşulları karşısında talep edilen tazminat miktarı da gözönünde tutulmak suretiyle talep doğrultusunda 2.500.000.000- TL manevi tazminata hükmedilmiştir.

Zonguldak İdare Mahkemesinin 17.04.2002 gün, 2001/1206 E ve 2002/505 K. sayılı kararı

Kdz. Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü avukatı olarak görev yapan davacının, Avukatlık Yasası’nda yapılan değişiklik nedeniyle vekalet ücretlerinin herhangi bir limit olmaksızın tamamının kendisine ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 13/9/2001 tarih ve 5724 sayılı işlemin; 1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 164. maddesinde yapılan değişiklik sonucu getirilen “Avukatlık ücreti avukatındır. Aksine sözleşme yapılamaz.” hüküm ile değişiklikten önceki mevcut mevzuat çerçevesinde belirli limitler dahilinde avukatlık ücretinden kesinti yapılmasına cevaz veren hükümlerin kaldırıldığı, yeni yapılan düzenleme hükmünün amir hüküm olduğu, avukatın emek ve mesaisi karşılığında ve en önemlisi “avukat” olması sebebiyle, müvekkili ile ilgisi olmayan, müvekkilin hesabından çıkmayan ve tamamen davayı kazanmış olması ile ünvanından kaynaklanan, avukat ile takip edilmemesi halinde tahakkuk etmesi de söz konusu olamayacak olan avukatlık ücretine limit konulmasının mümkün olmadığı, avukatın kişisel emeği ve üzerine aldığı sorumluluk karşılığı tamamen alması gereken ücrette kesinti yapılmasının insan hakları ve hiçbir yasayla bağdaşmayacağı, mahkeme kararlarının uygulanma zorunluluğu kapsamında bizzat unvanı ve adı geçen kararlarda yasa gereği kararda adı geçen avukat adına hükmedilen ücretten kesinti yapılmasının ve limit konulmasının da usul ve yasaya aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

Hukuk Mahkemeleri

İzmir 7. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.09.2004 gün, 2004/150 E ve 2004/488 K. sayılı kararı

İç Hukuk ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. Maddesinin çelişiyor olsa dahi artık sözleşmenin 11. Maddesinin iç hukukun üstünde olduğundan konusunun Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. Maddesi çerçevesinde çözülmesi gerekmekte olup, barışçıl bir derneğin,  ancak demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler niteliğinde olarak ulusal güvenliğin, kamu düzeninin korunması ve sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi yanında sağlığın veya  ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçları ile faaliyetleri sınırlanabilecektir. Hakkında dava açılan İnsan Hakları Gündemi Derneği’nin yukarıda anılan nedenlerle eksikliklerin süresi içine yerine getirilmediğinden dolayı feshine karar verilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. Maddesine göre mümkün görülmemiş ve fesih kararının verilmesinin hakkaniyet ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacağı göz önüne alınarak mahkememizce davanın reddi yönünde karar vermek gerekmiştir.